Anti-wheelie systems

Do MotoGP bikes have anti wheelie?